Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες) με δυνατότητα συμμετοχής απευθείας στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

Οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Οι δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας θα πραγματοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

 

​Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων , δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 12 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, 8 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίοι προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι» ακολουθώντας την ονοματολογία την οποία έχει θέσει η Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012 σύμφωνα με την οποία στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 

 1. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.
 2. Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.
 3. Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας.
 
Το περιεχόμενο των Σπονδύλων
 • ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ–ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (24 ΩΡΕΣ)
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (4 ΩΡΕΣ)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (10 ΩΡΕΣ)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (8 ΩΡΕΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (30 ΩΡΕΣ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (4 ΩΡΕΣ)
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 ΩΡΕΣ)
 • ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 ΩΡΕΣ)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ECVET) (4 ΩΡΕΣ)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (30 ΩΡΕΣ)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ (6 ΩΡΕΣ)

Η μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος θα ακολουθήσει το μοντέλο της «Μεικτής Μάθησης» όπου η εκπαίδευση ουσιαστικά βασίζεται στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τις πηγές γνώσης και στην ανάπτυξη μέσω αυτού του δίαυλου επικοινωνίας των επιδιωκόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων – ικανοτήτων και στάσεων.

 

Το γνωστό «ο εκπαιδευόμενος πηγαίνει στην εκπαίδευση» που ίσχυε στα παραδοσιακά πρότυπα εκπαίδευσης μετασχηματίζεται στο «η εκπαίδευση πηγαίνει στον εκπαιδευόμενο»με την εφαρμογή του μοντέλου ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.

 

Το μοντέλο της «Μεικτής Μάθησης» είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει τα παραδοσιακά πρότυπα με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Μοντέλο αυτό έχει δύο ουσιαστικά διαστάσεις, την Φυσική (Physical) η οποία αντικατοπτρίζει τα παραδοσιακά πρότυπα και τη Τεχνολογική – Εικονική (Virtual) η οποία αντικατοπτρίζει τα τεχνολογικά πρότυπα εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (130 ώρες - Virtual) και δια ζώσης συναντήσεις για τις βιωματικές δράσεις (30 ώρες- Physical)

 

​Η διδασκαλία στο ασύγχρονο εξ αποστάσεως τμήμα του προγράμματος διεξάγεται μέσω διαδικτύου και πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα -σπόνδυλο, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως:

 

 • Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests
 • Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου
 • Συμπληρωματικό υλικό – Παράλληλα Κείμενα – Διαδραστικό Υλικό

 

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

 

​Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Το περιεχόμενο του κάθε σπονδύλου που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά στα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής:

 

 • Παραδείγματα
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία

 

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο.

Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να:

 

 • Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του
 • Προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό
 • Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες
 • Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του
 • Εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει σπονδυλωτή διάρθρωση σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα. Κάθε επιμέρους σπόνδυλος μπορεί να υλοποιηθεί ξεχωριστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ορισμένους από τους σπονδύλους – θεματικά αντικείμενα και όχι το σύνολο των θεματικών ενοτήτων.

 

​Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας” στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του) ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων.

 

Οι δια ζώσεις συμβουλευτικές συναντήσεις είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία εκπαιδευτών - εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Παράλληλα εφαρμόζονται ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, ιδιαίτερα στη χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών.

 

Το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας αποτελεί την πλέον σημαντική εκπαιδευτική δια ζώσης δραστηριότητα. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν ένα πλήρως σχεδιασμένο υποδειγματικό μάθημα 20 λεπτών σε μια ομάδα 10 συνεκπαιδευόμενων τους. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας γίνεται σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του εκπαιδευόμενου. Η μικροδιδασκαλία θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο εκπαιδευόμενος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του και λαμβάνει σχετική ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια παραμένει στην αίθουσα και λειτουργεί ως κοινό - μέλος της ομάδας εκπαιδευόμενων που πρακολουθεί και συμετέχει στις επόμενες μικροδιδασκαλίες.

 

Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπό εκπαίδευση εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης, εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Την ίδια μέρη ο εκπαιδευόμενος «παίζει» τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και βιώματα.

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Φακέλου – portfolio του υποψήφιου Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
 • Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου για Σχεδιασμό και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών σε ομάδες των δέκα εκπαιδευόμενων.
 • Βιντεοσκόπηση Μικροδιδασκαλίας ώστε να είναι στη διάθεση του εκπαιδευόμενου για ανατροφοδότηση.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των έντεκα (11) θεματικών ενοτήτων – σπονδύλων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η παρουσίαση «Μικροδιδασκαλίας» 20 λεπτών στο πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».