Διαγωνισμός της Τράπεζας της Ελλάδος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

 
Το ΚΔΒΜ VERITAS διοργανώνει κύκλο μαθημάτων προετοιμασίας για την συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για τον διαγωνισμό σύμφωνα με την εκδοθείσα προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1Γ/2019 (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 05/18-03-2019)
Η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους στους πιο κάτω πίνακες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Veritas καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και θα πραγματοποιηθεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο ΚΑΤ, Ηροδότου 33 (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), τηλ. 210 8020745, email: info@veritas.edu.gr.

Γνωστικό Αντικείμενο Συντελεστής Βαρύτητας Ώρες Τρίωρες Συναντήσεις Κόστος
Άλγεβρα

25%

60

20

500 €

Οικονομική Θεωρία

25%

36

9

300 €

Λογιστική

25%

45

11

350 €

Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένου/ων

25%

30

10

250 €

100%

171

-

1400 €

 

Τιμή Πακέτου €1.150 (σε 3 δόσεις)

ή

 

€1.000 (σε 1 δόση)

 
Παρέχονται: 
• Αυστηρά ολιγομελή τμήματα
• Η πρώτη τρίωρη συνάντηση ΔΩΡΕΑΝ
• Καθηγητές με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
• Υλικό πρακτικής εξάσκησης ΔΩΡΕΑΝ
• Θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές συναντήσεις ΔΩΡΕΑΝ
• Προσομοίωση εξετάσεων ΔΩΡΕΑΝ
 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 17.30 – 20.30.

Λοιπές πληροφορίες διαγωνισμού
  • Οι ενότητες εξέτασης των υποψηφίων θα είναι 4 με τις σταθμίσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω πρόγραμμα διδασκαλίας.
  • Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτά, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σημειώνοντας τις απαντήσεις σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη τους όπως και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων αναφέρονται στο πρόγραμμα διδιασκαλίας της Veritas.
  • H εξεταστέα ύλη:
 
Άλγεβρα

Βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων», Α’ τάξης Γενικού Λυκείου

 • Κεφάλαιο 2ο «Οι πραγματικοί αριθμοί»
 • Κεφάλαιο 3ο «Εξισώσεις»
 • Κεφάλαιο 4ο «Ανισώσεις»
 • Κεφάλαιο 6ο «Βασικές έννοιες των συναρτήσεων»

Βιβλίο «Άλγεβρα», Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

 • Κεφάλαιο 4ο «Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις»
 • Κεφάλαιο 5ο «Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση»

Βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

 • Κεφάλαιο 1ο «Διαφορικός Λογισμός»
 • Κεφάλαιο 2ο «Στατιστική»”
 
Οικονομική Θεωρία

Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής και 2ου κύκλου ΤΕΕ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Λογιστική

Ύλη από το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Μάθημα Επιλογής και 2ου κύκλου ΤΕΕ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένου/ων

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.